Oddział w Olsztynie

Kajki 10/12a
10-547 Olsztyn

tel. 89 5350550
kom. 601 921 272
kom. 661 888 838

atut@hot.pl
krzysztof.lenkiewicz@ochrona-atut.pl

Oddział w Warszawie

ul. Marymoncka 34/21
01-813 Warszawa

tel. 22 833 89 19
kom. 661 888 808

biuro@ochrona-atut.pl
jacek.galkowski@ochrona-atut.pl

ATUT - Transport VIP ATUT - Konwoje ATUT - ochrona osób ATUT - ochrona imprez ATUT - ochrona fizyczna obiektów ATUT - monitoring pojazdów ATUT - monitoring obiektów

REGULAMIN WJAZDÓW NA TEREN USK w Olsztynie chronionego przez ATUT

                                                                                                                   Olsztyn, dnia 30.03.2016r

 

REGULAMIN DOTYCZĄCY WJAZDÓW NA TEREN
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 30  ORAZ SPOSOBU I WIELKOŚCI WNOSZENIA OPŁAT

 

Definicje

USK – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30.
Teren USK – wygrodzony teren położony przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie, będący pod zarządem USK.
Pracownik Szpitala – osoba zatrudniona w USK na podstawie jednej z form umów przewidzianych przepisami polskiego prawa.
ATUT – podmiot świadczący usługę ochrony dla USK na podstawie zawartej umowy; dokładna nazwa podmiotu: ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Lenkiewicz Olsztyn ul. Kajki 10/12a .
Pracownik ochrony – pracownik zatrudniony przez ATUT, pełniący dyżur na terenie USK.
UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Karta wjazdowa – dokument wystawiony przez USK, upoważniający do wjazdu na teren USK, wydawany dla osób wskazanych przez USK.
Opłata abonamentowa – opłata miesięczna dla pracowników Szpitala za wjazd i parkowanie na terenie USK

Niniejszy regulamin reguluje zasady wjazdu na teren USK, przez kierujących pojazdami samochodowymi

 1. Poprzez wjazd na ogrodzony teren USK kierujący pojazdem samochodowym zawiera z USK umowę o zgodę na wjazd i korzystanie z miejsca parkingowego na terenie USK na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. W przypadku braku zaakceptowania zasad niniejszego regulaminu kierujący ma prawo i możliwość do niezwłocznego opuszczenia terenu USK bez wnoszenia opłaty.
 2. Na terenie USK obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ograniczenie max. prędkości poruszania się do 15 km/h.
 3. Osoby wjeżdżające na teren USK zobowiązane są do parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych.
 4. Wjazd osób kierujących pojazdami samochodowymi na teren USK poza przypadkami określonymi w niniejszym regulaminie jest odpłatny. Opłaty za wjazd i parkowanie na terenie USK obowiązują 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 5. Osobami uprawnionymi do bezpłatnych wjazdów na teren USK są:
  1) niepełnosprawni legitymujący się ważną kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej lub osoby kierujące pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się ważną kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dn. 30.03.2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych),
  2) kierujący pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym w czasie wykonywania zadań służbowych,
  3) kierujący pojazdami służb miejskich i komunalnych w czasie wykonywania zadań służbowych,
  4) kierujący pojazdami pocztowymi oraz firm kurierskich w czasie wykonywania zadań służbowych dostarczania przesyłek,
  5) inne osoby upoważnione przez USK legitymujące się kartą wjazdu.
 6. Osobami, które zobowiązane są do wnoszenia opłat za wjazd na teren USK są:
  1) pracownicy USK,
  2) rezydenci i stażyści USK,
  3) pracownicy jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
  4) osoby będące pracownikami podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi na terenie USK,
  5) pracownicy firm zewnętrznych dostarczających towary, sprzęt lub usługi do USK lub podmiotów zewnętrznych funkcjonujących na terenie USK,
  6) goście USK lub UWM, którzy nie otrzymali bez kosztowej karty wjazdu,
  7) interesanci i pacjenci Szpitala i Przychodni oraz wszystkie inne osoby wjeżdżające na teren USK.
 7. Płatności jednorazowe regulowane są poprzez wnoszenie opłat jednorazowych do kasy automatycznej parkingowego systemu kontroli wjazdów, wykonując czynności zapłaty zgodnie z jej instrukcją obsługi
 8. Płatności miesięczne regulowane są poprzez wnoszenie tzw. opłat abonamentowych do ATUT.
 9. W przypadku awarii parkingowego systemu kontroli wjazdów opłaty jednorazowe za wjazd na teren USK reguluje się do pracownika ochrony obsługującego kasę fiskalną.
 10. Karty wjazdowe przekazywane są dla osób wskazanych przez USK przez pracownika ochrony na podstawie protokołu przekazania.
 11. Na podstawie otrzymanej karty wjazdowej pracownik Szpitala może wnosić opłaty abonamentowe za wjazd na teren USK i korzystanie z parkingów. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 12. Opłata abonamentowa wnoszona jest z góry w wysokości 40,00 zł brutto w skali jednego miesiąca.
 13. Opłaty abonamentowe pracownicy Szpitala wnoszą do ATUT, który rozlicza je z USK.
 14. Za wniesione opłaty abonamentowe za poszczególne miesiące ATUT wystawia imienne FV dla pracowników Szpitala.
 15. Opłata abonamentowa jest stała i uprawnia do przebywania na terenie USK bez limitu godzin.
 16. Wjazdy i postój pojazdem poza opłatą abonamentową naliczane są przez parkingowy system kontroli wjazdów zainstalowany przez USK, w wysokości 3,00 zł brutto za wjazd i  postój do jednej godziny (z uwzględnieniem przepisów poniżej w niniejszym regulaminie) oraz 3,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.
 17. Wjazd na teren USK i wyjazd w ciągu 15 min. zegarowych nie powoduje naliczania opłaty (jest darmowy).
 18. Dla pracowników firm zewnętrznych dostarczających towary, sprzęt lub usługi do USK lub podmiotów zewnętrznych funkcjonujących na terenie USK  czas wolny od opłat wynosi pierwsze 30 minut.
 19. W przypadku postoju pojazdu na terenie USK ponad 24 godz. rozpoczyna się taryfa dobowa – 30 zł/24godz.
 20. W przypadku zagubienia biletu lub karty wjazdowej pobiera się opłatę 50,00 zł brutto za wydanie nowej karty lub wydruk nowego biletu.
 21. USK ma prawo do dysponowania bez kosztowymi kartami wjazdu dla gości Dyrekcji USK oraz Dziekana Wydziału Nauk Medycznych.
 22. USK jest upoważnione do usunięcia pojazdu z terenu USK w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia bezpieczeństwa.
 23. USK zakazuje wjazdu na teren Szpitala dla kierujących pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne lub łatwopalne, bez wcześniejszego powiadomienia i uzyskania zgody na wjazd od USK.
 24. USK ani też ATUT nie odpowiadają za szkody w pojazdach spowodowane przez innych użytkowników bądź osoby trzecie.